Zeeland Buitenland

Algemene Voorwaarden

algemene voorwaarden uitgegeven door:

Mensen in Beweging/Zeeland Buitenland

De tekst van deze voorwaarden geldt vanaf 1 mei 1996 en de voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg.

Artikel 1

TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten die door de organisatie in beweging/de pijler worden aangeboden, welke activiteiten in ieder geval omvatten de activiteiten van Zeeland Buitenland en Mensen in Beweging

Artikel 2

AANSPRAKELIJKHEID LICHAMELIJK LETSEL

Zeeland Buitenland en Mensen in Beweging is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel, dat ontstaat ten tijde van of ten gevolge van de activiteiten bij Zeeland Buitenland en Mensen in Beweging

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt voor het lichamelijk letsel zelf en alle gevolgen daarvan, van welke aard dan ook. Zeeland Buitenland en Mensen in Beweging sluit ten aanzien hiervan iedere aansprakelijkheid uit.

Artikel 3

Indien tijdens of ten gevolge van de activiteit met betrekking tot zeekajakvaren lichamelijk letsel ontstaat, Zeeland Buitenland en Mensen in Beweging aansprakelijk tot het bedrag, waarvoor de organisatie verzekerd is.

Artikel 4

VERWIJDERING

Zeeland Buitenland en Mensen in Beweging behoudt zich het recht voor om bezoekers aan De Pijler de toegang te weigeren, danwel te gelasten het terrein van De Pijler onmiddellijk te verlaten of om bepaalde activiteiten niet of slechts ten dele uit te voeren in de volgende gevallen:

  • Indien de bezoeker op een andere wijze toegang tot De Pijler heeft genomen dan gebruikelijk is;
  • Indien de bezoeker zich niet of onvoldoende aan de richtlijnen/aanwijzingen van het personeel houdt;
  • Indien de bezoeker door zijn/haar gedrag en/of ontbrekende (fysieke) vaardigheden anderen in gevaar brengt of kan brengen;
  • Indien het aantal aanwezige bezoekers groter is dan in verband met de veiligheid van de deelnemers geraden is, zulks ter beoordeling van het personeel van De Organisatie in Beweging/De Pijler.

Artikel 5                   

5.1 Zeeland Buitenland en Mensen in Beweging  is niet gehouden een overeenkomst betreffende de activiteiten op De Pijler en/of  betreffende de activiteiten  voor zeekajakvaren na te komen in geval van overmacht. Van overmacht  is in ieder geval sprake, wanneer de weersomstandigheden het veilig uitvoeren van de activiteiten onmogelijk  maken. Voorts is in ieder geval van overmacht sprake, wanneer door onvoorziene materiële gebreken de activiteiten niet op volledige wijze kunnen worden uitgevoerd.             

Artikel 6

ANNULERING

Bij annulering worden de volgende percentages van de overeengekomen prijs verschuldigd:

  • bij annuleren tot 3 weken voor uitvoering van de activiteit:  10% van de overeengekomen prijs;
  • bij annuleren tot 2 weken voor de uitvoering van de activiteit: 25% van de overeengekomen prijs;
  • bij annuleren tot 3 dagen voor uitvoering van de activiteit: 50% van de overeengekomen prijs;
  • bij annuleren vanaf 3 dagen tot 1 dag voor uitvoering van de activiteit: 75% van de overeengekomen prijs. Bij annulering daarna is de overeengekomen prijs verschuldigd.

Artikel 

PUBLICATIES

Alle publicaties over Zeeland Buitenland en Mensen in Bewegingen al haar activiteiten geschieden onder voorbehoud. Zeeland Buitenland en Mensen in Beweging  kan niet gebonden worden aan vermeldingen in folders, advertenties, publicaties en/of  berichten.

Artikel 8

BETALING

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldt als betalingsconditie dat de overeengekomen prijs wordt betaald voordat wordt deelgenomen aan de betreffende activiteit en/of voordat de bezoeker wordt toegelaten bij Zeeland Buitenland.

Indien betaling van de overeengekomen prijs niet heeft plaatsgevonden voor het tijdstip van de aanvang van de activiteit/activiteiten, is Zeeland Buitenland gerechtigd de activiteiten niet uit te voeren of te doen uitvoeren. Alsdan is de overeengekomen prijs volledig verschuldigd, behoudens rechtsgeldige annulering op grond van artikel

Indien geen rechtsgeldige annulering heeft plaatsgevonden en de volledige overeengekomen prijs verschuldigd is, is Zeeland Buitenland gerechtigd een vertragingsrente te vorderen gelijk aan de wettelijke rente, evenwel met een minimum van 10% per jaar indien de wettelijke rente lager is dan 10%, waarbij de rente over  een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand. De vertragingsrente kan worden gevorderd vanaf de dag, dat de activiteit heeft plaatsgevonden danwel vanaf 14 dagen na de factuurdatum.

De bezoeker is bij niet tijdige betaling naast vertragingsrente verschuldigd alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de overeengekomen prijs met een minimum van Euro 113,45

Artikel 9

TOEPASSELIJKHEID

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht  van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomsten zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg of de Kantonrechter te Zierikzee, zulks afhankelijk van de absolute competentie volgens de wet.

Scroll naar boven